FaBeRNET

Projekt w ramach programu SON

Home »  Projekt w ramach programu SONO projekcie

Celem realizacji projektu pn. “Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania” jest popularyzacja wiedzy naukowej na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, czyli wiedzy z obszaru dziedziny naukowej wg klasyfikacji OECD – nauk społecznych.


Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele polskiego środowiska nauki, przedsiębiorstwa rodzinne oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) zrzeszające i wspierające biznes rodzinny w Polsce. Ponadto, planuje się upowszechnianie wiedzy o zasięgu międzynarodowym.


Projekt będzie miał charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności zostanie zidentyfikowany poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych i zaprezentowany w postaci raportu. Uzyskane wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnie przez środowisko naukowe, biznesowe oraz IOB rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w tym zakresie. Będzie się to odbywało poprzez spotkania zaplanowane w ramach projektu. Przyczyni się to do inicjowania nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu, podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla efektywnej współpracy poprzez popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i promocję nauki.


Ze strony wnioskodawcy za realizację będzie odpowiadała komórka wewnętrzna – Zakład Family Business Research Network skupiająca wybitnych polskich naukowców zaangażowanych w badania nad przedsiębiorczością rodzinną.


Proponowany projekt będzie realizowany w oparciu o fundament w postaci kontynuacji i zacieśnienia współpracy świata nauki i biznesu.


Członkowie Zakładu posiadają szerokie kontakty z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz IOB, które zostaną wykorzystane przy organizacji pikników upowszechniających wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych.


W ramach wielotorowego upowszedniania wiedzy naukowej przewiduje się budowę, redakcję w języku polskim i angielskim oraz promocję strony interenetowej, a także opracowanie podcast’ów z anglojęzyczną transkrypcją przekazywanych treści, co pozwoli na umiędzynarodowienie projektu.
Projekt doskonale wpisuje się w światowy nurt szeroko rozumianej popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją triple bottom-line.


Całkowita wartość projektu: 530 000,00 zł, kwota dofinansowania: 477 000,00 zł.


Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl