FaBeRNET

Inne publikacje

Home »  Inne publikacje

prof. dr hab. Jan Klimek

 1. Klimek J., Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, s. 296.
 2. Klimek J., Raich M., Dolan S., Rowiński P., Cisullo C., Abraham C., Rethinking Future Higher Education, „The European Business Review”, January-February 2019, https://www.europeanbusinessreview.com/rethinking-future-higher-education/, s. 41-57.
 3. Klimek J., Zarządzanie organizacją gospodarczą w dobie wyzwań strategicznych: Strategia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na lata 2020-2025, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2019, s. 223.
 4. Klimek J., Żelazko B., Leszczewska K., Sadkowska J., Kluczowe determinanty postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych [w:] Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju pod red. A. Marjańskiego, Ł. Sułkowskiego. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019, http://piz.san.edu.pl/docs/sim92.pdf, s. 9-23.
 5. Klimek J., Żelazko B., Konkurencyjność firm rodzinnych w warunkach gospodarki otwartej [w:] W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi. Red. nauk. J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2019.
 6. Klimek J., Żelazko B., Konkurencyjność i innowacyjność firm rodzinnych [w:] Nowe formy innowacji pod red. K. Poznańskiej. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2018.
 7. Klimek J., Klimek S., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyd. 2 poszerz. i popraw., Toruń 2018, s. 598.
 8. Klimek J., Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych, „Horyzonty Wychowania”, vol. 17, nr 41 (2018), s. 251-260.
 9. Klimek J., Żelazko B., Cichy D., Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment [w:] Zarządzanie nowoczesną organizacją pod. red. O. Grabca, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018, s. 49-58.
 10. Klimek J., Żelazko B., Leszczewska K., Sadkowska J., Postawy sukcesyjne studentów kierunków ekonomicznych – aspekt teoretyczny i wyniki badania pilotażowego (w:) Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Red. nauk. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, vol. XIX, zesz. 7, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-1.pdf, s. 41-56.
 11. Klimek J., Antoszkiewicz J.D., Żelazko B, Development path of family business through innovation and strategic management [in:] The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment: processes, structures, concepts pod red. R. Borowieckiego, J. Kaczmarka. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017.
 12. Klimek J., Laszuk M., Hara-Antoszkiewicz D., Antoszkiewicz J.D., Organizacja wprowadzania konsultingu dla rozwoju firm rodzinnych (w:) Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Red. nauk. B. Piasecki, A. Marjański, vol. XVIII, zesz. 6, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2017, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-6-3.pdf, s. 331-342.
 13. Klimek J., Strategia MSP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2017, s. 295.
 14. Klimek J., Żelazko B., Przedsiębiorczość w polskim rzemiośle (w:) Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Red. nauk. A. Rogut, K. Wach, vol. XVIII, zesz. 12, cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2017, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-2.pdf, s. 25-36.
 15. Klimek J., Lipiec J., CSR w firmach rodzinnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie” pod red. J. Klimka, O. Grabca, vol. 17, zesz. 2, Sosnowiec 2016, s. 95-108.
 16. Klimek J., Jak zbudować lojalny zespół pracowników?, „Piekarstwo. Specjalistyczne Czasopismo dla Piekarzy”, Nr 5,/2015, s. 58-60, ISSN 2084-9370.
 17. Klimek J., Lipiec J. The social role of family firms: the case of the Pelion Healthcare Group [w:] The challenges of management in turbulent times: global issues from local perspective. Red. M. Rebeca Contreras Loera, A. Marjański, Universidad de Occidente, Mexico 2015, s. 269-280/ s. 326.
 18. Klimek J., Lipiec J., Firmy rodzinne w perspektywie unijnej, „Unia Europejska.pl”, nr 3 (232), 2015, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d00622e0-e592-40c4-8dd6-abcaa3a28f61/c/UE.pl_3_2015.30-37.pdf, s. 30-37.
 19. Klimek J., Żelazko B., Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim [w:] Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy. Red. nauk. J. Klimek, B. Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 83-94/ s. 162.
 20. Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 347.
 21. Klimek J., W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014, s. 189.
 22. Klimek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 395.
 23. Raich M., Dolan S.L., Klimek J., Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 351

prof. dr hab. Jerzy Węcławski

 1. Węcławski J., Cele a strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych (w:) Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw pod red. Z. Dreslera. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 226-332.
 2. Węcławski J., Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych – dylemat wzrostu i przetrwania (w:) W kierunku nowego ładu świata finansów. Red. nauk. J. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 69-96.
 3. Pernsteiner H., Węcławski J.How do Polish non-listed family firms engage in strong relationship banking? (w:) Contemporary Problems in Corporate Governance,  Maher Asal (ed.), University West, Sweden, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:915816/FULLTEXT02.pdf, s. 45-57.
 4. Pernsteiner, H., Węcławski J. Zum Einfluss der Familie auf das Finanzmanagement. „CFO aktuell. Zeitschrift für Finance & Controlling“ 10. Jahrgang,  November 2016/Nr.6, s. 245-248. ISSN: 1993-2960.
 5. Pernsteiner, H., Węcławski J.Factors of influence on relationship banking of polish firms. (w:) Contemporary Trends and Challenges in Finance. Jajuga, Krzysztof, Orlowski, Lucjan T., Staehr, Karsten (Eds.).  Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance, Wroclaw September 2016. Springer Proceedings in Business and Economics. s. 203-211, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54885-2_19
 6. Węcławski J., Dylematy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 1 (327) 2017, s. 203-214, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.12
 7. Pernsteiner, H., Węcławski J.,  Deutschland und Polen: Für Familienunternehmen zählen weiche Faktoren, “bank und markt” H. Pernsteiner, J. Węcławski,  (11) 2017, s. 32-37.
 8. Pernsteiner, H., Węcławski J.Familienunternehmen und Corporate Social Responsibility. Gibt es kulturelle Unterschiede? „CFO aktuell. Zeitschrift für Finance & Controlling“ November 2017/Nr.6, s. 228-230.
 9. Węcławski J., Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych. “Annales UMCS” Sectio H, 2017, vol. LI, zesz. 4, s.333-345,DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.333 
 10. Pernsteiner, H., Węcławski J., Factors of influence on relationship banking of polish firms. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 482,  2017, s. 261-271, DOI: 10.15611/pn.2017.482.21.
 11. Węcławski J., Wybrane aspekty współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami. Analiza porównawcza na przykładzie Polski i Austrii, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, Vol 5, No 338 (2018), s. 97-113, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.06
 12. Węcławski J., Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych w obszarze zarządzania finansami, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, nr 533, s. 241-249, DOI: 10.15611/pn.2018.533.23.
 13. Węcławski J., Struktura kapitału i instrumenty finansowania przedsiębiorstw rodzinnych (w:) Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne pod red. J. Marszałka i D. Starzyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 159-171.
 14. Węcławski J., Żukowska B.Refreshing Typologies Based on Family Firms’ Goals: The Perspective of “First-Generation Enterprises”, “Central European Management Journal” Vol. 27, No. 3/2019, s. 128-146, DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.6.
 15. Pernsteiner, H., Węcławski J.Why Family Firms in Poland Choose to Diversify their Banking Relationships. “Argumenta Oeconomica” No 2 (43) 2019, s. 67-83.
 16. Pernsteiner, H., Węcławski J.The Goals of Polish Family Firms. “Annales UMCS” Sectio H, vol. LIV, zesz. 1, 2020, s. 89-100,  DOI:10.17951/h.2020.54.1.89-100